Домашна работа 2 към тема 2 - 8 клас

Домашна работа 2 към тема 2 - 8 клас

Дом. раб. Създайте тест или анкета чрез Google forms в споделената с учителя Ви папка. Изисквания към формуляра:
- Най-малко 8 въпроса;
- Използване на секции;
- Наличие на задължителни и незадължителни въпроси;
- Въпросите да са от поне 4 различни вида;
- Поне два от въпросите да са онагледени с картинка.