Примерен тест върху компютърни мрежи

Примерен тест върху компютърни мрежи

1. Локална компютърна мрежа може да свърже компютрите от...
две съседни стаи;
два етажа от сграда;
нито две съседни стаи, нито два съседни етажа;
както две съседни стаи, така и два съседни етажа.

2. Кой вид сървър управлява достъпът до принтери в мрежата?
Файлов сървър;
Печатен сървър;
Уеб сървър;
Факс сървър.

3. Каква е единицата мярка за скорост на пренос на данни ?
Hz;
Bit;
HZ/s;
Bps.

4. Съвкупността от правила, които определят начина на комуникация между устройствата в дадена мрежа се наричат...
схема;
правилник;
протокол;
топология.

5. Колко нива има моделът OSI?
4;
6;
7;
10.

6. Устройствата от компютърната мрежа, които насочват пакетите по пътя им до крайният получател се наричат...
сървъри;
метатърсачки;
транслатори;
маршрутизатори.

7. Коя от следните технологии за пренос на данни е най-сигурна при влошени метеорологични условия?
Коаксиален кабел;
Кабел с усукани двойки проводници;
Оптичен кабел;
Wireless.

8. Начинът на физическото разположение и свързване на устройствата в локална компютърна мрежа се нарича...
Топология;
Периферия;
Топография;
Модел.

9. При TCP/IP...
се използва комутация на пакети;
данните се пренасят наведнъж;
данните се пренасят еднопосочно;
нито едно от изброените.

10. Какво е името на мрежовата топология, която има начало и край, и изисква терминиране за предотвъртяване отразяване на сигнала?
Звезда;
Шина;
Кръг;
Решетка.

11. Кой от изброените елементи се използват за свързване на компютър в мрежа?
Модем;
Сървър;
Хъб;
Мрежова карта.

12. В кой слой на модела OSI работят маршрутизаторите?
Физически;
Мрежов;
Транспортен;
Приложен.

13. Как се нарича компютър, който обработва заявките на други компютри и им дава достъп до данни, електронна поща, обмен на файлове и др. мрежови услуги?
Рутер;
Клиент;
Firewall;
Сървър.

14. Какво е другото име на множествения повторител?
Хъб;
Суич;
Маршрутизатор;
Мост.

15. Кой от следните типове кабели използва BNC конектор?
Кабел с усукани двойки проводници;
Коаксиален кабел;
Кабел за радиочестотно предаване;
Оптичен кабел.

16. Маршрутизаторите са по-интелигентни от мостовете, защото...
създават маршрутни таблици на база МАС адреси;
избират най-добрия маршрут измежду множество възможни пътища;
позволяват свързване на повече мрежови сегменти;
работят на по - горно ниво от OSI модела .

17. В мрежа от кой тип компютрите използват само локални ресурси?
Клиент-сървър;
Peer-to-peer;
Комбинирана;
Няма такава.

18. При коя топология предаването на данните между станциите става само в една посока?
Звезда;
Шина;
Кръг;
Няма такава топология.

19. При коя топология при повреда в контролния възел друга станция поема неговите функции?
Звезда;
Шина;
Кръг;
Няма такава топология.

20. Как се наричат Стандартите за взаимна връзка между отворени системи?
ISO;
OSI;
TCP/IP;
IEEE.

21. Кое не е характерно за шинната топология?
Съобщенията минават през всеки от възлите в мрежата по пътя си;
При малко разстояние между отклоненията на станциите има опасност от смущения между сигналите;
Само една станция може да предава пакети в определен момент;
Неизправност в една от станциите води до разпадане на мрежата.

22. Кое е характерно за маршрутизаторите?
Действията им са свързани с каналния слой на модела OSI;
Създават защита в мрежата срещу пакети, генерирани в друга мрежа;
През тях преминават пакети на различни мрежи, независимо от протокола, по който работят;
Преформатират пакетите.

23. Вярно ли е, че:
- Устройството, което предпазва от отразяване на сигнала се нарича транслатор
Вярно
Невярно
- При мрежите от тип "от точка до точка" добавянето на ново устройство става лесно
Вярно
Невярно
- Концентраторите буферират пропусканите от тях пакети с данни
Вярно
Невярно
- Всеки пакет от данни за пренос съдържа адрес на приемащата страна, адрес на предаващата страна и пореден номер в рамките на съобщението
Вярно
Невярно
- При комутаторите сървърите могат да се включат към по-високоскоростните портове, а станциите към по-нискоскоростните
Вярно
Невярно
- Конекторът RG-45 се използва при кабелите с усукани двойки проводници
Вярно
Невярно