Компютърна текстообработка - упражнение

Компютърна текстообработка - упражнение

Да се изтегли документът и да се форматират елементите му по описаните начини
1. Да се форматира документа по следния начин:

- Размер на листа - А4, портретна ориентация
- Ширина на белите полета от всички страни на страницата – 1,5 cm
- Номериране на страниците – в долната част, центрирано
2. Да се форматират текстовете по следния начин:
- Шрифт „Arial Narrow“, размер - 12 pt
- Заглавие: шрифт „Arial“, размер – 16 pt, Bold, зелен цвят
- Всички номерирани изречения във втората половина на доклада – Bold, Italic
- Източниците накрая на документа - Italic
3. Да се форматират параграфите по следния начин:
- Двустранно подравняване, отстъп на първия ред на параграфите – 1,5 cm, единично разстояние между редовете
- Заглавие – центрирано
4. Да се форматират картинките по следния начин:
- Размери 6 cm x 4 cm, тънка зелена рамка, сянка
- Текстът да се разположи около всички страни на картинките
(Заб.: Как трябва да изглежда крайният вариант е показан в документа Резултат)
Документ
Резултат